AdaptNet ngày 1 tháng 6 năm 2010

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

"AdaptNet ngày 1 tháng 6 năm 2010", ADAPTNet Vietnamese Edition, June 01, 2010, https://nautilus.org/adaptnet/adaptnet-ngay-1-thang-6-nam-2010/

AdaptNet ngày 1 tháng 6 năm 2010

  1. Những rủi ro biến đổi khí hậu đối với các Cộng đồng thổ dân – Australia
  2. Kinh tế thích ứng biến đổi khí hậu ở các nước đang phát triển
  3. Báo cáo phát triển của Thế giới năm 2010: Phát triển và Biến đổi khí hậu
  4. Tăng cường sự tin cậy và an ninh cho cơ sở hạ tầng nước đô thị
  5. Quyền trẻ em và Thích ứng biến đổi khí hậu
  6. Melbourne 2010: Hội nghị thượng đỉnh các thành phố tri thức

Những rủi ro biến đổi khí hậu đối với các cộng đồng thổ dân – Australia              

Nghiên cứu này trình bày đánh giá của các tác động tiềm năng của biến đổi khí hậu đối với sự định cư của các thổ dân và các cộng đồng ở các vùng nhiệt đới phía bắc Australia, bao gồm Torres Strait Islands và khu vực Pilbara ở phía Tây Australia. Nghiên cứu này cho thấy những người Thổ dân ở vùng nhiệt đới phía bắc đang gặp nhiều rủi ro do biến đổi khí hậu hơn bất kỳ các cộng đồng khác nào ở Australia. 

Những rủi ro biến đổi khí hậu đối với các cộng đồng thổ dân ở vùng nhiệt đới phía bắc của Australia, Donna Green và nnk. (biên tập viên), Cục biến đổi khí hậu và năng lượng hiệu quả của Chính phủ Australia, Liên bang Australia, tháng 5, 2010 [5.32 MB, PDF] 

Kinh tế của thích ứng biến đổi khí hậu ở các nước đang phát triển    

Bài viết thảo luận các vấn đề khái niệm bao hàm trong chi phí và lợi ích của thích ứng biến đổi khí hậu ở các nước đang phát triển. Nó tranh luận rằng các chi phí và lợi ích của thích ứng biến đổi khí hậu không thể được phân tích chỉ sử dụng các lĩnh vực kinh tế, mà các lĩnh vực khác như khoa học khí hậu, khoa học hành vi, luật pháp và đạo đức có những mối liên hệ quyết định cho kết quả của phân tích. 

Đánh giá kinh tế của thích ứng biến đổi khí hậu ở các nước đang phát triển, Jesper Stage, Biên niên sử của Viện hàn lâm khoa học New York, 1185 (2010), 150 – 163, 2010 [169 KB, PDF] 

Báo cáo phát triển của Thế giới năm 2010: Phát triển và Biến đổi Khí hậu    

Báo cáo cho thấy biến đổi khí hậu đe dọa tất cả các nước, trong đó các nước đang phát triển đang dễ bị tổn thương nhất. Ước tính các nước đang phát triển sẽ phải chịu khoảng 75-80% chi phí thiêt hại do biến đổi khí hậu gây ra. Báo cáo cho thấy thậm chí với nhiệt độ tăng lên 2°C so với thời tiền công nghiệp cũng có thể dẫn đến sự giảm thường xuyên GDP 4-5% ở châu Phi và Nam Á.

Báo cáo phát triển Thế giới năm 2010: Phát triển và Biến đổi khí hậu (Khái quát), Ngân hàng Quốc tế cho sự Tái xây dựng và Phát triển / Ngân hàng Thế giới, Washington DC, 2010 [3.34 MB, PDF] 

Tăng cường sự tin cậy và an ninh cho cơ sở hạ tầng nước ở đô thị     

Báo cáo khảo sát sự giám sát thông minh, đánh giá và tối ưu hóa các phương pháp kỹ thuật mà có thể được ứng dụng cho các cơ sở hạ tầng nước đô thị để cải thiện dung giải về không gian và thời gian cho các dữ liệu vận hành của mạng lưới phân bổ nước. Nó thăm dò các phương pháp kỹ thuật có thể giám sát một cách toàn diện cho môi trường phức tạp, năng động cao và làm tăng sự tin cậy và an toàn cho các cơ sở hạ tầng nước ở đô thị.

Tăng cường sự tin cậy và an ninh cho cơ sở hạ tầng nước ở đô thị qua giám sát thông minh, đánh giá và tối ưu hóa, W. Wu và J. Gao, Cơ sở hạ tầng thông minh, Tập 42, Phần 4, 2010  [yêu cầu đăng ký] 

Quyền trẻ em và thích ứng biến đổi khí hậu  

Báo cáo này khảo sát tiếng nói của trẻ em được đại diện và lắng nghe như thế nào trong việc thích ứng biến đổi khí hậu và chính sách làm giảm rủi ro thiên tai và những khoảng trống trong việc lập quyết định, cũng như làm thế nào quá trình này có thể được tạo điều kiện tốt nhất và xúc tiến tốt nhất. Nó đề cập đến trẻ em ở Kenya đang trải nghiệm năm thứ ba liên tiếp không có mưa, và mùa màng của các gia đình trẻ em Cambodia bị tàn phá do không có mùa mưa.

Quyền trẻ em và thích ứng biến đổi khí hậu: Tiếng nói từ Kenya và Cambodia, Báo cáo nghiên cứu, Emily Polack, Trẻ em trong thời biến đổi khí hậu, Tháng 2, 2010 [1.44 MB, PDF]

2010: Hội nghị thượng đỉnh thế giới về các thành phố tri thức   

Melbourne 2010: Hội nghị thượng đỉnh thế giới về các thành phố tri thức sẽ được diễn ra từ ngày 16-19 tháng 11, 1010 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Melbourne. Tại hội nghị thượng đỉnh này, các mô hình phát triển dựa vào tri thức cả vể lý thuyết và thực tế sẽ được thảo luận. Một trong các chủ đề của Hội nghị thượng đỉnh này là: phát triển (đô thị) bền vững, biến đổi khí hậu và chất lượng cuộc sống.

Melbourne 2010: Hội nghị Thượng đỉnh các thành phố tri thức, thành phố Melbourne, Văn phòng thủ đô tri thức, và Viện Thủ đô Thế giới, Melbourne, 16-19 tháng 11, 2010